નીતિસાર

कुरंगमातंगपतंगभृंग मीना हता: पञ्चभिरेव पञ्च ।

एक:प्रमादी स:कथम् न घात्यो य: सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ।।

મૃગ,હાથી,પતન્ગીયુ,ભમરો અને માછલું આ પાંચ અનુક્રમે શબ્દ,સ્પર્શ,રૂપ,રસ અને ગંધ દ્વારા આ પાંચ જીવોને બંધન થાય છે..(હણાય છે) એક પ્રમાદી માનવી તો પાંચ બળવાન ઇન્દ્રિયવાળો છે તે કેમ ના હણાય?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s