ગરીબ કોણ ?

પોષ મહિનાની કડકડતી ટાઢમાં ,ઘાસની ઝુંપડીમાં રહેતી એક માતા રાત ને વખતે પોતાના બાળકને જૂના છાપા અને ઘાસ ના પૂળા ઢબૂરી ને સુવડાવી દેતી.એક રાતે બાળકે પૂછ્યું ;”હે મા ,જેની પાસે છાપા ને ઘાસ ના હોય એવાં ગરીબો આવી ટાઢમાં શું કરતા હશે ?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s