આજનો સુવિચાર

पुनर्वितं पुनर्मित्रं पुनर्माया पुनर्मही |
एतत सर्वं पुनॅलभ्यं न शरीरं पुनःपुन:||
ગયેલું ધન ,રીસાયેલો મિત્ર,ગયેલી સંપતિ અને ગયેલું રાજ્ય આ બધું ફરી પાછું મળે છે,પરંતુ આ શરીર ફરી ફરી મળતું નથી.માટે તેને સાચવવું જોઈએ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s