Inspiration of The Day

કરુણાની ખેતી કરો. પરોપકારનું પાણી પાઓ. પ્રમાણિકતા નું ખાતર નાખો. કામ અને ક્રોધના કચરાનું નિંદામણ કરો. પ્રેમનો વરસાદ થશે. સુખની કૂંપળો ફૂટશે. સંતોષ ના દાણા આવશે અને જીવનનું ખળું ભરાઈ જશે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s